cms.banner_img

Regulaminy

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ AKADEMIA KLUB MILA SP. Z O.O.

SPIS TREŚCI: 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY UCZESTNICTWA
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
5. ODWOŁANIE IMPREZY
6. ZMIANA CENY
7. REKLAMACJE
8.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
10. DANE OSOBOWE
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.akademiamila.pl (dalej jako „Sklep Internetowy”) prowadzony jest przez Akademia Klub Mila Sp. z o.o. z siedzibą w 02-822 Warszawa, przy ul. Poleczki 23, posiadającą numer NIP:951-241-84-05, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000634317.
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
1.3. Definicje:
1.3.3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta przez Klienta. 
1.3.4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dokonanie wyboru zamawianego rodzaju usługi oraz terminu.
1.3.5. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Uczestnictwa.
1.3.6. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.3.7. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.3.8. USŁUGA– dostępna w Sklepie Internetowym usługa turystyczna będąca przedmiotem Umowy Uczestnictwa między Klientem a Sprzedawcą. 
1.3.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.3.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.akademiamila.pl.
1.3.11. SPRZEDAWCA – Akademia Klub Mila Sp. z o.o. z siedzibą w 02-822 Warszawa, przy ul. Poleczki 23, posiadającą numer NIP:951-241-84-05, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000634317.
1.3.12. UMOWA – UCZESTNICTWA – umowa udziału w imprezie turystycznej zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcąza pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.3.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rezerwacji i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Uczestnictwa ze Sprzedawcą.
1.4. Wszelkie oświadczenia i zapytania związane ze składaniem Zamówień, realizacją umów uczestnictwa, bądź odstąpieniem od umów składane powinny być:
1.4.1. pisemnie na adres: Akademia Klub Mila  Sp. z o.o., ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa;
1.4.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@akademiamila.pl
1.5. Sprzedawca jako numer, pod którymi powinien następować z nim kontakt telefoniczny wskazuje:
tel.+48 661 070 000

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1. W celu składania zamówień przez Klientów w Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Rezerwacji.
2.1.1. Konto jest tworzone automatycznie w momencie wypełnienia przez Klienta Formularza Rejestracji. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej.
2.1.2 Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy zgodnie z pkt. 1.4. Regulaminu.
2.1.3. Korzystanie z Formularza Rezerwacji rozpoczyna się z momentem dokonania na stronie internetowej wyboru terminu  i rodzaju usługi turystycznej. Złożenie Rezerwacji następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnienie Formularza Rezerwacji i (2) kliknięcie na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Rezerwacji pola "Wpłać zaliczkę przez Przelewy24" lub "Zarezerwuj i zapłać w ciągu 72h"– do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Uczestnictwa, a także imię i nazwisko oraz datę urodzenia uczestnika imprezy turystycznej.
2.1.4.Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Klienta. 
2.2. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz zamieszczania treści o charakterze bezprawnym.
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY UCZESTNICTWA

3.1. Zawarcie Umowy Uczestnictwa między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pomocą Formularza Rezerwacji w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.3. Regulaminu. Klient zawiera umowę Uczestnictwa  na warunkach określonych w Rezerwacji, Warunkach Ogólnych, Cenniku i niniejszym Regulaminie.
3.2. Cena Usługi uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Usługi będącej przedmiotem Rezerwacji oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Rezerwacji, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Uczestnictwa.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Uczestnictwa, w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Rezerwacji:
3.3.1. Zawarcie Umowy Uczestnictwa między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacjiw Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1. Regulaminu pod warunkiem zawieszającym w postaci dokonania przez Klienta wpłaty zaliczki. 
3.3.2. Po złożeniu Rezerwacji Sprzedawca potwierdza jej otrzymanie do 3 dni roboczych oraz jednocześnie przyjmuje Rezerwację. Potwierdzenie otrzymania Rezerwacji i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Rezerwacji i o jej przyjęcia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Uczestnictwa pod warunkiem zawieszającym. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Uczestnictwa między Klientem, a Sprzedawcą, przy czym jej wejście w życie jest uzależnione od spełnienia przez Klienta obowiązku wpłaty zaliczki.]
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Uczestnictwa następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
4.1. Klient zobowiązany jest dokonać wpłaty zaliczki stanowiącego 30 % ceny  imprezy turystycznej zgodnie z Cennikiem a pozostałą część ceny jest zobowiązany zapłacić w terminie określonym w pkt. 4.2. Regulaminu. W przypadku, gdy impreza turystyczna ma rozpocząć się w terminie krótszym niż do 21 dni od złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać płatności stanowiącej 100% wartości ceny imprezy turystycznej w cenniku.
4.2. Sprzedawc audostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Uczestnictwa: 
4.2.1. Płatność w momencie złożenia Zamówienia poprzez płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisuwww.przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie  internetowej www.przelewy24.pl.
4.2.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy do 3 dni od złożenia zamówienia niepotwierdzonego płatnością w sklepie internetowym na następujący rachunek bankowy Sprzedawcy:
Bank: mBank
Numer rachunku:56 1140 1010 0000 5574 0700 1001
4.3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887.
4.4. Terminy płatności:
4.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności zaliczki w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia o przyjęciu Zamówienia do realizacji. 
4.4.2. Druga rata za usługę turystyczną jest płatna na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu, przelewem na konto podane w pkt.4.2.2. Regulaminu.

5.ODWOŁANIE IMPREZY
5.1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy z powodu siły wyższej lub nie osiągnięcia zakładanego minimum grupy Uczestników. Wymagane minimum Uczestników wynosi 60% miejsc na danej Imprezie, przy czym dla niektórych Imprez minimalna liczba Uczestników może być inna zgodnie z konkretną ofertą.
5.2. Odwołanie Imprezy (dotyczy imprez turystycznych w myśl Ustawy z dnia 29sierpnia 1997r. o usługach turystycznych) ze względu na nieosiągnięcie liczby zakładanego minimum grupy Uczestników następuje w formie oświadczenia pisemnego, doręczonego Klientowi nie później niż na 10 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy oraz poprzez niezwłoczny kontakt telefoniczny z Klientem.
5.3. Odwołanie pozostałych imprez (szkolenia, kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne) ze względu na nieosiągnięcie liczby zakładanego minimum grupy Uczestników następuje w formie oświadczenia pisemnego, doręczonego Klientowi nie później niż na 5 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy oraz przez niezwłoczny kontakt telefoniczny z Klientem.
5.4.Sprzedawca uprawniony jest do odwołania Imprezy w każdym czasie w przypadku wystąpienia siły wyższej. Klient zostanie niezwłocznie telefonicznie oraz listownie poinformowany o odwołaniu Imprezy, ze zwrotem Klientowi Ceny.
5.5. W przypadku odwołania Imprezy, Klient ma prawo według własnego wyboru do: udziału w Imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie (chyba że godzi się na Imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w Cenie), albo żądania zwrotu uiszczonej Ceny, która zostanie zwrócona bez dokonania potrąceń.

6. ZMIANA CENY
6.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny Imprezy, przy czym może to nastąpić, jeżeli konieczność podwyższenia Ceny wynika z następujących okoliczności: wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrost kursów walut.
6.2) Podwyższenie Ceny jest skuteczne wobec Klienta wyłącznie po udokumentowaniu przez Sprzedawcę wpływu na podwyższenie Ceny przez jedną z wyżej wymienionych okoliczności oraz doręczenie Klientowi pisemnego zawiadomienia o wzroście Ceny co najmniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy. O wzroście Ceny Imprezy, Klient zostanie poinformowany także telefonicznie.
6.3) Klient, po otrzymaniu informacji od Sprzedawcy o zmianie Ceny, powiadomi Sprzedawcę w terminie do 7 dni od otrzymania informacji od Sprzedawcy, czy akceptuje zmianę Ceny, czy też odstępuje od Umowy. Odstąpienie od Umowy skutkuje zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta wpłat tytułem Ceny Imprezy, bez dokonania jakichkolwiek potrąceń.

7. REKLAMACJE
7.1. Reklamacje Klienta powinny być sporządzone w formie pisemnej i dostarczone do siedziby Sprzedawcy lub wysłane listem poleconym nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia Imprezy.
7.2.Sprzedawca odpowie pisemnie na reklamację w terminie do 30 dni od jej dostarczenia, przy czym przy reklamacjach złożonych w trakcie trwania Imprezy termin wynosi do 30 dni od daty zakończenia Imprezy, pod rygorem uznania reklamacji za uzasadnioną.
7.3. Podstawą reklamacji nie może być zdarzenie i okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
7.4. W przypadku Imprez zorganizowanych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Klient posiadający imienny bilet lotniczy może przedłożyć reklamacje dotyczące przelotu i bagażu przedstawicielowi przewoźnika lotniczego, a po wyczerpaniu tej drogi reklamacyjnej – skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8.1.Klient ma prawo do rezygnacji z Imprezy w każdej chwili, przy czym zobowiązany jest niezwłocznie poinformować telefonicznie oraz doręczyć (pod rygorem nieważności) oświadczenie pisemne o rezygnacji do siedziby Sprzedawcy, u którego kupiona została dana Impreza, w drodze listu poleconego lub osobiście za potwierdzeniem odbioru. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę doręczenia oświadczenia Sprzedawcy. Klient zobowiązany jest do zwrotu wszystkich wydanych przez Sprzedawcę dokumentów podróży osobiście, niezwłocznie, w terminie jednego dnia od poinformowania o rezygnacji.
8.2.Sprzedawca zwraca Klientowi wpłacone kwoty tytułem Ceny po potrąceniu kwoty będącej równowartością wszystkich kosztów poniesionych przez Sprzedawcę do czasu doręczenia przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z Imprezy.
8.3.Sprzedawca zobowiązuje się, w miarę dostępnych możliwości, podjąć działania zmierzające do ograniczenia kosztów rezygnacji. Sprzedawca informuje, że Klient, w celu ograniczenia kosztów rezygnacji, może zawrzeć indywidualne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji.
8.4. Na życzenie Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć pisemne wyliczenie kosztów rezygnacji w najkrótszym możliwym terminie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy wniosku Klienta w tym zakresie.
5) Sprzedawca dokonuje zwrotu wpłaconej przez Klienta Ceny, po ewentualnym dokonaniu potrąceń, w terminie 14 dni od dostarczenia przez Klienta oświadczenia o rezygnacji.

9. KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1) Sprzedawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że jest ono spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta lub działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. Sprzedawca zobowiązany jest jednak udzielić pomocy poszkodowanemu Uczestnikowi w czasie trwania Imprezy.
2) Sprzedawca ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie Imprezy do dwukrotności ceny Imprezy względem każdego Klienta. Nie dotyczy to szkód na osobie.
3) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udziału Klienta w zajęciach sportowych i rekreacyjnych organizowanych w trakcie Imprezy, chyba że do powstania szkody doszło na skutek niezachowania przez Sprzedawcę należytej staranności.
4) Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność w stosunku do Klientów, którzy zrezygnowali z Imprezy w czasie jej trwania, chyba że rezygnacja nastąpiła w przypadkach wynikających z art. 16a ustawy o usługach turystycznych (tj. odstąpienie Klienta od Umowy w przypadku nie wykonania przez Sprzedawcę usług stanowiących istotną część programu Imprezy).
5) Sprzedawca jest odpowiedzialny za realizację Imprezy zgodnie z Umową i ofertą. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy ofertą, a faktycznym stanem realizacji, Klient powinien niezwłocznie, w ciągu 2 dni, poinformować o tym przedstawiciela Sprzedawcy (sternika, wychowawcę, kierownika Imprezy) w celu jak najszybszej naprawy zaistniałej wady. Niezależnie od powyższego uprawnienia, Klient może złożyć reklamację.
6) Sprzedawca, który nie wykonuje w czasie trwania Imprezy usług stanowiących istotną część programu Imprezy, zobowiązany jest wykonać na swój koszt świadczenie zastępcze. Jeśli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od świadczenia zawartego w Umowie lub ofercie, Klient ma prawo żądać obniżenia ceny Imprezy. Niezrealizowane świadczenie podlega wycenie przez Sprzedawcy.
7) Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych jest niemożliwe, albo Klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od Umowy, Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi na swój koszt powrót do miejsca rozpoczęcia Imprezy lub innego uzgodnionego miejsca na warunkach nie gorszych niż określonych w Umowie lub ofercie. Jeżeli jakość i wartość świadczenia zastępczego jest równorzędna do zawartego w ofercie, a Klient nie wyraził na nie zgody bez uzasadnionych powodów, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za odmowę przyjęcia świadczenia zastęp czego przez Klienta.
8) Klient ponosi wobec Sprzedawcy odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody podczas podróży i pobytu.

10. DANE OSOBOWE
10.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Akademia Klub Mila Sp. z o.o. z siedzibą w 02-822 Warszawa, przy ul. Poleczki 23, posiadającą numer NIP:951-241-84-05, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000634317.
10.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Uczestnictwa skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Uczestnictwa wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Akademia Klub Mila Sp. z o.o. ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania oraz prawo do żądania ich usunięcia po wykonaniu umowy uczestnictwa lub w związku z odstąpieniem od tej umowy. Żądanie w tym zakresie może zostać złożonez godnie z danymi zamieszczonymi w pkt. 1.4 niniejszego Regulaminu. 
10.3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji Umowy Uczestnictwa, a także w celu przesyłania informacji handlowych Sprzedawcy.
10.4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym. 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. W sprawach nieuregulowanych Umową, Warunkami Ogólnymi i ofertą, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o usługach turystycznych, przepisy dotyczące ochrony konsumentów, Kodeksu Morskiego, Ustawy o bezpieczeństwie morskim, Ustawy o żegludze śródlądowej (w tym przepisy wykonawcze) oraz zasady dobrej praktyki żeglarskiej.
11.2. Nieważność pojedynczych postanowień Umowy – zgłoszenia lub Warunków Ogólnych nie narusza ważności całej Umowy.
11.3. Wszelkie spory w przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy Sprzedawcy.
11.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.01.2020r. do wszystkich umów dotyczących uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez Sprzedawcę.

Zostań z nami

Obserwuj nas i współtwórz naszą społeczność.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Akademia Żeglarska Klub Mila Sp. Z o.o., ul. Poleczki 23, 02-822, Warszawa Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane